X
تبلیغات
آموزش

آموزش

آموزش

زبان درس 2

1- ethic /         / noun : a system of moral principles or rules of behavior: a strongly defined work ethic, the Protestant ethic

 2- cultural /                      / adjective : about the art, ideas and way of life of a group of people: There are many cultural differences between Britain and Japan.   

 3- assimilation /                        / noun : 1. the act of assimilating sb or sth, or being assimilated:

(the rapid assimilation of new ideas, his assimilation into the community)

2. (phonetics) the act of making two sounds in speech that are next to each other more similar to each other in certain ways, for example the pronunciation of the /t/ in football as a /p/ ; an example of this

 4- spend /spend/verb: 1. pay money for something: Ali spends a lot of money on clothes. 2. use time for something: I spent the summer in Italy.

 5- remain /                / verb: 1. stay after other people or things have gone. After the fire, very little remained of the house. 2. stay in the same way: not change: I asked her a question but she remained silent.

 6- climbing /              / verb / : go up or down, walking or using your hands and feet. The cat climbed to the top of the tree.

 7- jump /         / verb : move quickly off the ground, using your legs to push you up. The hours jumped over the wall.

 8- sneak /          / verb : go somewhere very quietly so that nobody sees or hears you. She sneaked out of the classroom to smoke a cigarette.

 9- entire /              / adjective : whole or complete; with no parts missing. We spent the entire day on the beach.

 10- career /               / noun : a job that you leatn to do and then do for many years.(a career in teaching.)

 11- acknowledge /                     / verb : agree that something is true. He acknowledged that he had made a mistake.

 12- regular /                / adjective : 1. that happens again and again with the same amount of space or time in between. We have regular meetings every Monday morning. 2. who goes somewhere or does something often. I have never seen him before, he is not one of my regular customers.

 13- citation /                  / noun : an official statement about sth special that sb has done, especially about acts of courage in a war: (a citation for bravery.)

 14- finance /                 / noun : money: planning how to get, save and use money for a business. Country, etc. (the French Minister of Finance.)

 15- divide /                / verb : share or cut something into smaller parts. The teacher divided the class into groups of three.

 16- legal /                  / adjective : allowed by the law. In many parts of America. It is legal to carry a gun.

 17- performance /                       / noun : a time when a play, etc is shown or music is played in front of a lot of people. We went to the evening performance of the play.

 18- audition /             / noun: a short performance given by an actor, a singer, etc., so that somebody can decide whether they are suitable to act in a play, sing in a concert.

 19- various /                / adjective : many different: We sell this shirt in various colors and sizes.

 20- spot /          / 1.verb: see some body or something suddenly. 2. noun: a place: or a small round mark.  This is a good spot for a picnic.

 21- reject /               / verb: say that you do not want somebody or something. He rejected my offer of help.

 22- twice /                / adverb : two times. I have been to Japan twice.

 23- gain /         / verb : get more of something. I have gained a lot of weight.

 24- profile /               / noun : the shape of a persons face when you see it from the side.

 25- gig /      / noun : a performance by musicians playing pop music or jazz in front of an audience; a similar performance by a comedian: (to do a gig, a White Stripes gig)

 26- fame /               / noun : being known by many people. (The adjective is famous.)

 27- appearance /                   / noun : the coming of somebody or something; when somebody or something is seen. Is this your first appearance on television?

 28- schedule /            / noun : a plan or list of times when things will happen or be done. I have got a busy schedule next week.

 29- contract /            / noun : a piece of paper that says that somebody agrees to do something. The company has signed a contract to build the new road.

 30- pursue /         / verb : follow somebody or something because you want to catch them. The police pursued the stolen car for several kilometers.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم خرداد 1389ساعت 10:30 بعد از ظهر  توسط معصومه شاهسون  | 

زبان انگلیسی

از امروز تصمیم گرفته ام تمام کلمات جدید زبان انگلیسی را که در کلاس یاد گرفته و تمرین نموده ام در وبلاگم قرار دهم تا بقیه نیز از آن استفاده نمایند. تعریف هر واژه (کلمه) به صورت انگلیسی بوده و در پاره ای از موارد مثالهایی نیز ذکر شده است.

امیدوارم که مورد استفاده شما نیز قرار بگیرد.

درس ۱:

1- Top notch

Adjective informal of the highest quality. (top: the highest part of something.) 

 

2- Goal

The place where the ball must go to win a point in a game like football.

He kicked the ball into the goal.

 

3- Introduce

Bring people together for the first time and tell each of them the name of the other.

She introduced me to her brother.

 

4- Greet

Say or do something when you meet somebody.

He greeted me with a smile.

 

5- Model

A small copy of something.

This dress is a model. - she was a model as a teacher.

I see a model airplane in the store.

 

6- Intonation

The rise and fall of the voice in speaking.

She read the sentence with the wrong intonation.

 

7- Classmate

A fellow member of one´s school class.

Ali and I are classmate.

 

8- Conversation

A talk.

She had a long conversation with her friend on the phone.

 

9- Pair

Two things of the same kind that you use together.

He have buy a pair of earrings to her sister.

 

10- Response

An answer to somebody or something.

I wrote to them but I´ve had no response.

 

  

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم خرداد 1389ساعت 10:27 بعد از ظهر  توسط معصومه شاهسون  | 

تعريف برنامه ريزي درسي و برنامه ريزي آموزشي

تعريف برنامه ريزي درسي و برنامه ريزي آموزشي

برنامه درسي محصول برنامه ريزي درسي است. برنامه ريزي درسي curriculum planning  يا curriculum development  شامل سازماندهي يک سلسله فعاليتهاي ياد دهي و يادگيري  به منظور ايحاد تغييرات مطلوب در رفتار يادگيرنده ها و ارزشيابي ميزان تحققق اين تغييرات است. بنابراين فرايند برنامه ريزي درسي شامل سازماندهي فعاليت ها و ارزشيابي مي باشد و هدف آن ايجاد تغييرت مطلوب و محور آن يادگيرنده است.

اما از نظر فيليپ کومز، کارشناس برجسته يونسکو، برنامه ريزي آموزشي ((کاربرد تجزيه و تحليل منطقي در آموزش و پرورش به منظور افزايش کارآيي ))است.يعني کار برنامه ريز آموزشي، تحليل نظام دار و منطقي مسائل و مشکلات آني و آتي آموزش و پرورش و تلاش به منظور حل اي ن مشکلات است. اين اقدام نهايتاً بهره وري و کارآيي نظام آموزشي را افزايش خواهد داد و محور آن نظام آموزشي تلقي مي شود. برنامه ريزي آموزشي را مي توان ((سازماندهي يا اصلاح فعاليت ها، تجهيز منابع و امکانات آموزشي براي تحقق بهتر اهداف آموزشي )) تعريف نمود.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم خرداد 1389ساعت 10:24 بعد از ظهر  توسط معصومه شاهسون  | 

برنامه ریزی درسی

تعريف برنامه ريزي درسي و برنامه ريزي آموزشي

برنامه درسي محصول برنامه ريزي درسي است. برنامه ريزي درسي curriculum planning    يا curriculum development  شامل سازماندهي يک سلسله فعاليتهاي ياد دهي و يادگيري  به منظور ايحاد تغييرات مطلوب در رفتار يادگيرنده ها و ارزشيابي ميزان تحققق اين تغييرات است. بنابراين فرايند برنامه ريزي درسي شامل سازماندهي فعاليت ها و ارزشيابي مي باشد و هدف آن ايجاد تغييرت مطلوب و محور آن يادگيرنده است.

اما از نظر فيليپ کومز، کارشناس برجسته يونسکو، برنامه ريزي آموزشي (کاربرد تجزيه و تحليل منطقي در آموزش و پرورش به منظور افزايش کارآيي) است. يعني کار برنامه ريز آموزشي، تحليل نظام دار و منطقي مسائل و مشکلات آني و آتي آموزش و پرورش و تلاش به منظور حل اين مشکلات است. اين اقدام نهايتاً بهره وري و کارآيي نظام آموزشي را افزايش خواهد داد و محور آن نظام آموزشي تلقي مي شود. برنامه ريزي آموزشي را مي توان (سازماندهي يا اصلاح فعاليت ها، تجهيز منابع و امکانات آموزشي براي تحقق بهتر اهداف آموزشي) تعريف نمود.

برنامه ریزی درسی و مقایسه آن با برنامه ریزی آموزشی  
 تعریف برنامه ریزی درسی 
 برنامه ریزی درسی عبارت است از: سازماندهی یک سلسله از فعالیتهای یاددهی و یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده و ارزشیابی از میزان تحقق این تغییرات است.

تاریخچه تحول برنامه ریزی درسی 
1- دوران غیر رسمی 2- دوران رسمی

 مراحل برنامه ریزی درسی 
1- تعیین هدفهای کلی، بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات
2- طرح ریزی حیطه های برنامه درسی
3- پیش بینی چگونگی اجرای برنامه درسی
4- طرح ریزی و ارزشیابی از برنامه درسی

 

فعالیتهای برنامه درسی 
1- آماده سازی رئوس2- تهیه و تولید مواد آموزشی3- اجرای برنامه درسی

 

 آماده سازی رئوس که شامل
الف) تعیین هدف، که با توجه به ارزشهای رایج در جامعه و روانشناسی یادگیری گزینش می شود.
ب) انتخاب محتوای برنامه درسی 
ج) راهبردهای یاد دهی- یادگیری

تهیه و تولید مواد آموزشی، این مرحله شامل: 
1- تهیه مواد درسی 2- سازماندهی مواد درسی 3- آزمایش مواد درسی جدید  4- تغییر و اصلاح برنامه
اجرای برنامه درسی  
اجرای برنامه که شامل: توزیع برنامه، برقراری نظام اجرائی، کارآموزی مدرسان وتطبیق با نظام امتحانات است.

انواع برنامه ریزی درسی از نظر دامنه و حیطه عمل

1-کلان 2- خرد 3- جامع 4- ویژه 5- محلی 6- ملی 

عوامل موثر در طراحی برنامه درسی

1- فراگیران 2- معلمان 3- والدین 4- متخصصان برنامه ریزی 

مبانی برنامه ریزی درسی

1-مبنای فلسفی  2- مبنای روانشناختی  3- مبنای جامعه شناختی  4- مبنای تاریخی

 مقایسه برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی 
1- برنامه ریزی درسی محدودتر از برنامه ریزی آموزشی است.
2- برنامه ریزی درسی جنبه کیفی، برنامه ریزی آموزشی جنبه کمی دارد.
3- برنامه ریزی درسی با جریان ذاتی تربیت، اما برنامه ریزی آموزشی با ظاهر آموزش سر و کار دارد.

 نتيجه گيري

 برنامه ریزی درسی جزئی از برنامه ریزی آموزشی است. عده ای از صاحبنظران معتقدند که برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی دو روی یک سکه اند، تفاوتهای این دو سطحی و در جزئیات مي باشد.  

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم خرداد 1389ساعت 10:23 بعد از ظهر  توسط معصومه شاهسون  | 

مبانی دات نت

 دات نت ، پلات فرم جديد مايکروسافت به منظور تحقق نظريه : " نرم افزار به عنوان سرويس " است . دات نت يک محيط پياده سازي است که به کمک آن مي توان اقدام به ايجاد و بکارگيري نرم افزار و نسل جديدي از عناصر موسوم به " سرويس هاي وب " نمود . تمامي محصولات اصلي مايکروسافت از ويژوال استوديو دات نت تا ويندوز و نهايتا" مجموعه آفيس ، متاثر از پلات فرم فوق شده و خواهند شد . دات نت به پياده کنندگان اين امکان را خواهد داد که با زبان برنامه نويسي مورد علاقه خود ، اقدام به پياده سازي برنامه ها نمايند . ويژگي ( پتانسيل ) فوق از طريق معرفي CLR)Common Language Runtime ) ميسر شده است . در اين مقاله قصد داريم به بررسي دات نت پرداخته و پتانسيل ها و قابليت هاي آن را تشريح نماييم . در جولاي سال 2000 ، شرکت مايکروسافت در کنفرانس پياده کنندگان حرفه اي (PDC ) ، در شهر Orlando ايالت کاليفرنيا ، جزئيات بيشتري از نسل جديد پلات فرم خود ( دات نت ) به منظور پياده سازي برنامه هاي ويندوز و اينترنت را در اختيار علاقه مندان خصوصا" پياده کنندگان نرم افزار قرار داد . محوريت ابتکار فوق ، بر فريمورک دات نت استواربوده ونشاندهنده يک پلات فرم مناسب به همراه کتابخانه هاي کلاس گسترده اي است که پتانسيل هاي متعددي را در اختيار قرار مي دهد . يکي از نکات قابل توجه در پلات فرم فوق ، استفاده از XML و SOAP به منظور ارتباط بين نرم افزارها ي موجود در اينترنت ( نرم افزارهاي مبتني بر وب ) است . در اين راستا مجموعه اي از محصولات مبتني بر سرويس دهنده با نام سرويس دهندگان Enterprise دات نت به منزله نسل جديدي از محصولات Backoffice مايکروسافت مطرح شد . فريمورک دات نت ، مدلي کاملا" جديد به منظور برنامه نويسي و بکارگيري نرم افزار را ارائه نموده است . "بيل گيتس"، در سخنراني خود در PDC ، بدين نکته اشاره داشت که در هر پنج تا شش سال گذشته ما شاهد يک تحول عمده در رابطه با پياده سازي نرم افزار بوده ايم . آخرين موارد در اين زمينه به سوئيچ از DOS به ويندوز در سال 1990 و گذر از پياده سازي شانزده بيتي به سي و دو بيتي ( از ويندوز widows 3.x به ويندوز NT/95 ) در اواسط دهه 90 ميلادي است. با معرفي دات نت در PDC ، پياده کنندگان آن را معماري مناسبي براي پياده سازي نرم افزار ( برنامه هاي Desktop و برنامه هاي وب ) مشاهده نمودند . ويژوال استوديو دات نت ، اولين محصول مبتني بر دات نت مايکروسافت بوده که در سال 2001 در اختيار علاقه مندان قرار گرفت . اهميـت دات نت براي مايکروسافت تا بدين حد است که در سال 2001 ، بيش از هشتاد درصد منابع بخش تحقيق و توسعه اين شرکت در رابطه با آن صرف شده است . زبان سي شارپ ، که زباني جديد براي برنامه نويسي در دات نت است به عنوان زبان استاندارد براي پياده سازي داخلي در شرکت مايکروسافت پذيرفته شده است . يک پلات فرم مناسب براي آينده دات نت ، اولين پلات فرم طراحي شده از صدر تا ذيل با در نظر گرفتن واقعيتي با نام اينترنت است . دات نت از يک ماشين مجازي خاص در اين زمينه استفاده مي نمايد . ماهيت ماشين مجازي فوق ، به گونه اي است که از API ويندوز فاصله گرفته و در اين رابطه از يک کتابخانه کلاس استفاده مي نمايد که مي توان به جرات اين ادعا را داشت که تاکنون نظير آن ، ايجاد نشده است . امکان استفاده از زبان هاي متعدد برنامه نويسي وجود خواهد داشت . معماري دات نت ، امکان ارتباط بين زبان ها را بسادگي فراهم خواهد کرد . دات نت ، يک رويکرد جديد در رابطه با پياده سازي نر م افزار را مطرح نموده است . نگاه به دات نت ، عمدتا" بصورت سيستم هاي توزيع شده است . با استفاده از XML ، امکان اجراي توابع بر روي کامپيوترهاي متفاوت يک سازمان ويا جهان فراهم مي گردد و جلوه اي زيبا در همياري به منظور اجراي يک برنامه ، به نمايش در خواهد آمد . از اين منظر ، سيستم ها از سرويس دهندگان تا سيستم هاي بدون کابل ، قادر به اشتراک پلات فرم عمومي يکساني خواهند بود . با استفاده از نسخه هاي دات نت که براي تمام آن ها در دسترس خواهد بود ، امکان ارتباط مناسب آن ها با يکديگر فراهم خواهد شد . دات نت ، به منظور طراحي و پياده سازي برنامه هاي سنتي نيز راهکارها و امکانات مناسبي را ارائه مي کند تا از اين طريق امکان پياده سازي و بکارگيري اين نوع از نرم افزارها ، به سادگي فراهم آيد . برخي از تکنولوژي هاي ارائه شده در دات نت نظير فرم هاي ويندوز ، تلاشي در اين راستا است . ايده هاي اوليه از اواخر سال 1995 ، شرکت مايکروسافت نگاهي خاص و قابل توجه نسبت به اينترنت نمود . هدف مايکروسافت در اين زمينه پيوند بين پلات فرم ويندوز و اينترنت بود . ماحصل تلاش مايکروسافت در اين زمينه ارائه مدل برنامه نويسي Windiws DNA بود . در اين راستا مجموعه اي از ابزارها و تکنولوژي هاي مبتني بر اينترنت ، طراحي و ارائه گرديد . ASP ، از اولين تلاش هاي مايکروسافت در اين زمينه است . عملا" در اين زمينه ( مطرح شدن اسکريپت هاي مفسري ) يک برگشت به عقب نسبت به پياده سازي ساخت يافته و شيءگرا را شاهد بوده ايم . طراحي ، اشکال زدايي و نگهداري چنين کدهاي غير ساخت يافته اي مسائل خاص خود را خواهد داشت . ساير زبان ها نظير ويژوال بيسيک به صورت موفقيت آميز در رابطه با برنامه نويسي بر روي اينترنت و پلات فرم مايکروسافت استفاده مي گرديد . ولي اغلب از آن به منظور ايجاد عناصري که از طريق ASP ، به خدمت گرفته مي شدند ، استفاده مي شد . در اين رابطه تلاش هاي اندکي نيز در جهت ايجاد يک اينترفيس مبتني بر وب بر روي زبان هاي سنتي نظير webclasses در VB ، نيز انجام شد ولي هيچکدام از تلاش هاي فوق ، در سطح گسترده اي مورد استقبال و پذيرش قرار نگرفت . مايکروسافت در صدد حل آشفتگي هاي همراه برنامه هاي ويندوز DNA بود . ويندوز DNA ، تصويري مناسب از يک معماري Three-Tire و مبتني بر COM بود که تکنولوژي ASP در لايه Presentation ، اشياء Bussiness در لايه مياني و يک engine بانک اطلاعاتي رابطه اي در لايه Data آن قرار مي گرفت . مفاهيم همراه DNA ،کامل و بي عيب بود اما در زمان استفاده عملياتي چالش هاي خاص خود را به دنبال داشت . پياده سازي عناصر COM ، مستلزم يک سطح مناسب از دانش و مهارت است و مي بايست زمان زيادي در اين رابطه صرف گردد . بکارگيري نرم افزارهاي DNA ، نيز مسائل خاص خود را داشت ( مسائل مربوط به شماره نسخه ، نصب عناصر و عناصري که با آن مرتبط مي باشند ) . به موازات تلاش ساير شرکت ها در رابطه با ارائه راهکارهايي خاص به منظور پياده سازي برنامه هاي وب ، شرکت مايکروسافت در صدد برطرف نمودن محدوديت هاي مدل برنامه نويسي DNA گرديد . تولد دات نت در اوايل سال 1998 ، گروهي از پياده کنندگان نرم افزار در مايکروسافت ، کار خود را بر روي نسخه اي جديد از IIS (نسخه چهار) ، به اتمام رساندند که داراي چندين ويژگي جديد در رابطه با ASP بود . در اين راستا ، قابليت هاي جديدي به منظور پياده سازي برنامه هاي وب در ويندوز NT فراهم گرديد .گروه پياده کننده داراي ايده هاي متعددي براي اعمال اصلاحات جديد بودند . گروه فوق ، کار خود را بر روي يک معماري جديد براي پياده سازي ايده هاي مطرح شده آغاز نمود . اين پروژه ، NGWS)Netx Generation Window Services) نام گرفت . پس از ارائه ويژوال استوديو شش ، در اواخر سال 1998 ، تلاش براي ايجاد نسخه اي جديد از ويژوال استوديو در دستور NGWS قرار گرفت . گروه COM+/MTS در مدل پيشنهادي خود از يک Runtime عمومي براي تمامي زبان هاي استفاده شده در ويژوال استوديو بهره گرفتند . تلاش افراد درگير در پروژه NGWS ادامه يافت تا در نهايـت ، شرکت مايکروسافت در کنفرانس پياده کنندگان حرفه اي (PDC) ، دات نت را معرفي نمود . مروري بر فريمورک دات نت فريمورک دات نت ، تمامي لايه هاي پياده سازي نرم افزار را از سطح سيستم عامل به بالا ، تحت پوشش قرار مي دهد . فريمورک فوق ، سطحي مناسب وقدرتمند از ارتباط و همبستگي بين تکنولوژي Presentation ، تکنولوژي هاي Component و تکنولوژي هاي Data را ارائه مي نمايد ( نظير اين ارتباط و همبستگي تاکنون در پلات فرم ويندوز مشاهده نشده است) . معماري فوق ، امکان طراحي و پياده سازي برنامه هاي مبتني بر اينترنت و محيط هاي Desktop ، را به سادگي فراهم مي سازد و نيازهاي هر گروه از نرم افزارهاي فوق را به خوبي پاسخگو مي باشد . فريمورک دات نت از لايه پايين با عملياتي نظير مديريت حافظه آغاز و به سمت بالا به منظور ارائه اينترفيس هاي برنامه ها و کاربران دنبال مي شود . در بين لايه ها ، لايه هاي سيستمي ديگر که هر يک داراي پتانسيل هاي خاصي براي پياده کنندگان مي باشند ، وجود دارد . CLR) Common Language Runtime) ، به منزله قلب فريمورک دات نت محسوب مي شود و engine لازم به منظور ارائه قابليت هاي کليدي را در اختيار مي گذارد . CLR ، شامل عناصر اساسي ديگري نظير : (Common Type System )CTS است . علاوه بر مديريت حافظه ، CLR ، مراجعات به اشياء و عمليات Garbage Collection را نيز انجام مي دهد . در لايه مياني ، ما شاهد نسل جديدي از سرويس هاي استاندارد نظير ADO.NET و XML مي باشيم .سرويس هاي فوق ، تحت کنترل فريمورک بوده و امکان بکارگيري آنها به صورت جامع و استاندارد در بين تمامي زبان ها فراهم مي گردد . بالاترين لايه ، شامل اينترفيس هاي برنامه و کاربر است . فرم هاي ويندوز ، روشي جديد به منظور ايجاد برنامه هاي Desktop مبتني بر win32 مي باشند . فرم هاي وب ، يک رابط کاربر مناسب براي برنامه هاي مبتني بر وب را ارائه مي نمايند . سرويس هاي وب ، مکانيزمي به منظور ارتباط برنامه ها از طريق اينترنت و با استفاده از SOAP مي باشد . سرويس هاي وب ، قابل مقايسه با عناصر COM و DCOM بوده با اين تفاوت مهم که در اين راستا از تکنولوژي هاي متعدد اينترنت استفاده مي گردد . فرم هاي وب و سرويس هاي وب ، اينترفيس اينترنت دات نت را تشکيل مي دهند و پياده سازي آنان از طريق بخش ديگري در فريمورک دات نت که ASP.NET ناميده مي شود ، محقق مي گردد . پتانسيل هاي موجود در هر لايه فريمورک دات نت ، توسط هر يک از زبان هاي سازگار با دات نت ، قابل استفاده خواهد بود . در پايان لازم است به اين نکته اشاره گردد که در اين رابطه ( فريمورک دات نت ) مي توان از اينترفيس هاي مبتني بر متن ( کاراکتري) نيز استفاده کرد . اين نوع برنامه ها اصطلاحا" Console Application ناميده مي شوند . *در اين بخش به بررسي CLR ، يکي از مهمترين عناصر موجود در فريمورک دات نت خواهيم پرداخت . درابتدا لازم است تعريفي از CLR داشته باشيم . CLR ، محيطي است که برنامه هاي دات نت به کمک آن اجرا مي گردند . برنامه هاي نوشته شده توسط هر يک از زبان هاي سازگار با دات نت پس از ترجمه توسط کامپايلر مربوطه به MSIL)Microsoft Intermediate Language) ترجمه مي گردند ( به زبان فوق IL نيز گفته مي شود ) . هدف از طراحي CLR نيل به اهداف زير بوده است : 1- پياده سازي سريع و آسان 2- برخورد اتوماتيک با مقولاتي همچون مديريت حافظه 3- حمايت از ابزارهاي متعدد 4- قابليت توسعه و گسترش متناسب با محيط بکارگيرنده پياده سازي سريع و آسان يک فريمورک گسترده و يکپارچه ، امکان نوشتن کد کمتر و با قابليت استفاده مجدد را در اختيار پياده کنندگان قرارخواهد داد . با توجه به اينکه سيستم ( CLR ) ، مجموعه اي از پتانسيل ها و قابليت ها را ارائه مي نمايد ، حجم کد نوشته شده توسط برنامه نويسان کاهش پيدا خواهد کرد . برنامه ها در دات نت ، با استفاده از يک روش استاندارد و يکپارچه به پتانسيل هاي ارائه شده دستيابي مي يابند . برخورد اتوماتيک با مقولاتي همچون مديريت حافظه در دات نت ، مجموعه اي گسترده از زيرساخت هاي برنامه نويسي بصورت اتوماتيک توسط CLR ارائه مي گردد . مديريت حافظه ، نمونه اي مناسب در اين زمينه است . پياده کنندگان نرم افزار به کمک ويژوال بيسيک در زماني نه چندان دور همواره نگران مسئله مديريت حافظه بودند . پياده کنندگان ويژوال بيسيک اينک و با استفاده از CLR ، نگراني خاصي در ارتباط با مديريت حافظه نخواهند داشت . ( CLR داراي توابع متنوعي در رابطه با مديريت حافظه است ) . برنامه نويساني که از ++C در محيط دات نت استفاده مي نمايند ، ديگر نيازي به استفاده از CoCreateInstance براي نمونه سازي يک کلاس و يا استفاده از malloc به منظور اختصاص حافظه نخواهند داشت . با بکارگيري امکانات CLR در ارتباط با مديريت حافظه مي توان با به خدمت گرفتن يک عبارت ساده ، خواسته خود را مشخص نمود و CLR در زمان مورد نظر ، عمليات اختصاص حافظه را انجام خواهد داد . عملياتي ديگر ، نظير جمع آوري اطلاعات زائد از حافظه ، از ديگر فرآيندهاي ضروري و مهمي است که توسط CLR و در ارتباط با مديريت حافظه انجام مي گيرد . حمايت از ابزارها ي متعدد همان گونه که احتمالا" حدس زده ايد ، اغلب عملياتي که CLR انجام مي دهد ، مشابه سيستم عامل است . موضوع فوق هرگز به عنوان مهمترين رسالت CLR ذکر نمي گردد و مي بايست با صراحت به اين نکته ظريف اشاره گردد که هدف از طراحي CLR ، حمايت از پياده سازي نرم افزار با استفاده از زبان هاي برنامه نويسي متفاوت است . CLR مجموعه قدرتمندي از مدل هاي اشياء را ارائه مي کند که براي طراحان ، ديباگرها مفيد و قابل استفاده خواهد بود . با توجه به اين که مدل هاي شيء ارائه شده ، مربوط به زمان اجرا مي باشند ، امکان بکارگيري ابزارهاي طراحي شده مبتني بر مدل هاي ارائه شده ، در بين تمام زبان هايي که از CLR استفاده مي نمايند ، ميسر خواهد بود . لازم است به اين نکته نيز اشاره گردد که مايکروسافت محدوديتي را در ارتباط با CLR به منظور استفاده از زبان هاي مايکروسافت ايجاد ننموده است . توليدکنندگان زبان هاي برنامه نويسي ديگر با تغيير درمعماري زبان هاي خود ، امکان استفاده از CLR به همراه مزاياي متعدد آن را بدست خواهند آورد . در چنين مواردي ، علاوه بر بهره جستن از تمام قابليت هايCLR امکان ارتباط بين زبان ها نيز فراهم مي گردد . CLR ، قادر به کار با چندين زبان برنامه نويسي متفاوت است . ويژگي فوق ، داراي مزاياي مهم و گسترده اي براي پياده کنندگان خواهد بود . اشکال زدايي يک برنامه ، نمونه اي مناسب در اين زمينه است . CLR ، اين امکان را فراهم مي نمايد که بتوان ديباگري را پياده سازي و آن را در زبان هاي مختلف به خدمت گرفت . رفتار و عملکرد ديباگر در تمامي زبان ها مشابه و معادل خواهد بود ( پرش از يک زبان به زبان ديگر ) . متا ديتا متاديتا ، " داده اي در رابطه با داده " بوده و مي توان آن را به عنوان سطحي عميق تر از داده نسبت به خصلت هاي سطح سيستم در نظر گرفت . متاديتا ، عنصر اساسي براي تحقق اصل برنامه نويسي ساده ( تسهيل در امر برنامه نويسي) مورد حمايت CLR است . متاديتا توسط يک کامپايلر توليد و به صورت اتوماتيک در يک فايل EXE و يا DLL ذخيره مي گردد . فرمت آن به صورت باينري است ولي فريمورک يک API به منظور صدور متاديتا به / از يک XML Schema و يا يک کتابخانه نوع COM ارائه مي دهد . از Schema XML ، مي توان در بازيابي شماره نسخه و ساير اطلاعات مرتبط با يک عنصر ترجمه شده استفاده کرد . اطلاعات ارائه شده توسط متاديتا ، مجموعه گسترده اي را شامل مي شود : تشريح يک واحد بکارگيري ( اسمبلي ناميده مي شود ) : نام ، شماره نسخه ، فرهنگ ( که مي تواند اطلاعاتي نظير زبان پيش فرض کاربر را مشخص نمايد) ، يک کليد عمومي براي بررسي نوع هاي صادر شده توسط اسمبلي وابستگي ها به ساير اسمبلي ها مجوزهاي امنيتي مورد نياز به منظور اجرا کلاس هاي پايه و اينترفيس هاي استفاده شده توسط اسمبلي خصلت هاي سفارشي : تعريف شده توسط کاربرو يا کامپايلر برخي از موارد فوق نظير خصلت هاي سفارشي ، انتخابي مي باشند .کامپايلرها يکي از کاربران و استفاده کنندگان متاديتا مي باشند . مثلا" يک کامپايلر مي تواند يک ماژول توليد شده توسط يک کامپايلر متفاوت ديگر را بررسي و از متا ديتا به منظور استفاده و درج ( Import ) ، نوع هاي cross-language استفاده نمايند . کامپايلرها مي توانند متاديتاهايي را در ارتباط با ماژول هاي ترجمه شده خود نيز توليد نمايند . متا ديتا يکي از روش هايي است که CLR را قادر به حمايت از مجموعه گسترده اي از ابزارها مي نمايد . برخي از استفاده کنندگان متاديتا عبارتند از : طراحان ديباگرها توليدکنندگان پروکسي ساير کامپايلرها مرورگرهاي نوع / شي حمايت و ارتباط چندين زبان مهمترين ويژگي و به نوعي هدف CLR ، حمايت از زبان هاي برنامه نويسي متفاوت و امکان ارتباط ( همبستگي ) بين زبان هاي مختلف است . با بهره گيري از يک سيستم نوع ( CTS ) و با اعمال تمامي کنترل هاي لازم در ارتباط با فراخواني اينترفيس ، CLR امکان ارتباط مناسب و شفاف بين زبان هاي برنامه نويسي را فراهم مي نمايد . درگذشته يک زبان برنامه نويسي به کمک عناصر COM ، قادر به نمونه سازي و استفاده از عناصر نوشته شده توسط يک زبان برنامه نويسي ديگر بود . در برخي موارد ، فراخواني اين گونه عناصر ، مشکلاتي را از بعد مديريتي ايجاد مي کرد . به هرحال Subclassing يک عنصر نوشته شده به زبان ديگر ، مستلزم وجود پتانسيلي خاص بودکه صرفا" پياده کنندگان حرفه اي قادر به انجام و استفاده از آن بودند . در فريمورک دات نت ، مي توان از يک زبان به منظور subclass ( کلاس زيرمجموعه که از يک کلاس پايه ديگر مشتق شده باشد ) يک کلاس نوشته شده به زبان ديگر استفاده نمود . کلاس نوشته شده به زبان ويژوال بيسيک مي تواند از يک کلاس پايه نوشته شده با ++C و يا کوبول به ارث رسيده باشد . برنامه VB ، ضرورتي به آگاهي از زبان استفاده شده به منظور نوشتن کلاس پايه نخواهد داشت . بدين ترتيب ، زمينه بهره گيري و استفاده از تمامي مزاياي توارث در پياده سازي فراهم مي گردد و در صورتي که کلاس پايه تغيير نمايد ، ضرورتي به ترجمه مجدد کلاس زير مجموعه نخواهد بود . چگونه اين کار انجام مي شود ؟ اطلاعات ارائه شده توسط متاديتا ، اين امر را امکان پذير مي سازند . در اين رابطه هيچ گونه IDL(Interface Definition Language) در دات نت وجود نداشته و يک اينترفيس کلاس صرفنظر از زبان استفاده شده براي توليد آن ، همواره يکسان مشاهده خواهد شد . CLR از متاديتا به منظور مديريت تمامي اينترفيس ها و فراخواني بين زبان ها استفاده مي نمايد توارث بين زبان ها ، زمينه تحقق يک معماري باز را فراهم خواهد کرد . سيستم نوع يکي از اجزاي مهم CLR که حضور و عملکرد آن تاثير مستقيمي بر حمايت از چندين زبان را به دنبال دارد ، CTS)Common Type System) است . در سيستم فوق ، تمامي نوع هاي داده (حتي نوع هائي نظير : Long و Boolean ) ، به عنوان شيء پياده سازي شده اند . بدين ترتيب هماهنگي بين نوع ها در يک سطح پائين تر و به منظور سازگاري بيشتر بين زبان ها صورت مي پذيرد . با توجه به اين که تمامي زبانها از نوع هاي کتابخانه اي يکساني استفاده مي نمايند ، فراخواني يک زبان از زبان ديگر نيازمند تبديل نوع نخواهد بود . يکي از مهمترين ويژگي هاي دات نت ، namespace است . namespace ، امکان سازماندهي کتابخانه هاي شيء را به صورت سلسله مراتبي فراهم مي نمايد . بدين ترتيب امکان مراجعه به آنان بسادگي و به دور از هرگونه ناهمخواني و يا تضاد ، محقق خواهد شد . به منظور استفاده از امکانات موجود در کتابخانه هاي کلاس ، مي بايست در ابتدا براي آنان يک مرجع ايجاد نمود . مرجع فوق ، امکان استفاده از نوع ها را به صورت خلاصه در کد نوشته شده ، فراهم خواهد آورد . در ويژوال بيسيک با استفاده از يک عبارت Import ، اين امر محقق خواهد شد . يک ماژول فرم ويژوال بيسيک در دات نت مي تواند به صورت زير آغاز گردد : Imports System.WinForms Imports MyDebug = System.Diagnostics.Debug در اولين خط ، امکان استفاده از تمامي خصلت ها و متدهاي استاندارد مرتبط با فرم ها ، براي کد موجود در ماژول ، فراهم خواهد شد . دومين خط ، از يک نام مستعار استفاده مي نمايد . يک شاخه از ساختار سلسله مراتب شيء ( يک مسير مشخص بر روي ساختار درختي ) ، مي تواند شناسه خاص خود را داشته باشد که صرفا" در ماژول مربوط معتبر خواهد بود . در ماژول مورد نظر مي توان به منظور مراجعه به شيء System.Diagnostics.Debug ، از MyDebug استفاده کرد . بکارگيري و اجرا واحد بکارگيري همان گونه که قبلا" اشاره گرديد ، يک اسمبلي است . اسمبلي ، مي تواند شامل يک و يا چندين فايل به همراه ويژگي خود تشريحي باشد . اسمبلي شامل يک "مانيفست" بوده که تمامي متاديتاي صادر شده توسط اسمبلي و ساير اطلاعات لازم به منظور بکارگيري و اجرا را مشخص مي نمايد . يک اسمبلي داراي شماره نسخه خاص خود است . اسمبلي ها با يکديگر ترکيب مي شوند و برنامه ها را بوجود مي آورند . يک برنامه داراي يک و يا چندين اسمبلي بوده و ممکن است شامل فايل ها و داده هاي اختصاصي برنامه نيز باشد . کد مبدا ماژول هاي يک اسمبلي به IL)Intermediate Language) ترجمه مي گردند . در ادامه و قبل از اجرا ، IL به کد مختص يک ماشين ترجمه خواهد شد . ترجمه با استفاده از روش هاي متفاوت و به دفعات ممکن است محقق گردد . معمولا" ترجمه به کد مختص يک ماشين ، صرفا" يک مرتبه انجام مي شود و نتيجه براي استفاده در موارد بعد و آتي Cache خواهد شد . CLR ، شامل مجموعه اي از کامپايلرهاي JIT)Just-In-Time) است که مسئوليت تبديل IL به کد مختص يک ماشين را برعهده دارند . بدين ترتيب ، مي توان برنامه هاي نوشته شده در دات نت را به صورت کد IL ترجمه شده توزيع نمود . در ادامه با استفاده ازکامپايلرهاي دات نت بر روي يک ماشين خاص ، کدهاي بهينه و مختص آن ماشين توليد خواهد شد . در سناريوي فوق امکان استفاده از اسکريپت ها به همراه ماژول نيز وجود دارد . درچنين مواردي آنان قبل از استفاده ترجمه خواهند شد . در سيستم هاي موجود ، اسکريپت هاي تفسير شده ( در ASP و يا Windows Scriptiong Host ) هرگز ترجمه نمي شوند . در دات نت ، اين چنين اسکريپت هايي در اولين مرتبه دستيابي به IL و در ادامه به کد مختص ماشين مربوطه تبديل مي شوند و براي استفاده مجدد cache ، خواهند شد. آنچه تاکنون گفته شده است : بخش اول : معرفي فريمورک دانت بخش دوم : بررسي CLR در اين بخش به بررسي کلاس هاي پايه فريمورک دات نت و اينترفيس هاي کاربر و برنامه خواهيم پرداخت . در ادامه بر روي لايه بعد متمرکز و به بررسي امکانات ارائه شده خواهيم پرداخت . اين لايه ، کلاس هاي پايه فريمورک دات نت ناميده شده و مسئوليت ارائه سرويس ها و مدل هاي اشياء براي داده ، عمليات ورودي و خروجي ، امنيت و موارد ديگر را بر عهده دارد . نسل بعدي ADO که ADO.NET ناميده مي شود در اين لايه قرار دارد . در لايه فوق ، امکانات و پتانسيل هاي لازم بمنظور انجام عمليات مرتبط با XML نيز ارائه شده است . پارسر و تبديل کننده XSL ، نمونه هائي از پتانسيل هاي موجود در اين لايه بمنظور کار با اسناد XML مي باشند. اکثر امکانات و پتانسيل هاي مورد نيازي که ضرورت فراگيري آنان براي هر برنامه نويس در رابطه با يک زبان برنامه نويسي وجود دارد ، به کلاس هاي فريمورک منتقل شده است . مثلا" تابع Sqr که در ويژوال بيسيک از آن بمنظور محاسبه جذر يک عدد استفاده مي گردد در دات نت وجود نداشته و اين تابع با متد System.Math.Sqrt موجود در کلاس هاي فريمورک جايگزين شده است . تمامي زبانهاي سازگار با دات نت قادر به استفاده از کلاس هاي فريمورک مي باشند . بدين ترتيب در يک زبان برنامه نويسي نظير کوبال و يا ويژوال بيسيک دات نت ، براي محاسبه جذر يک عدد از تابع مشابهي استفاده خواهد شد .رويکرد فوق ، پيوستگي و ارتباط مناسب بين زبان هاي متفاوت برنامه نويسي را بدنبال خواهد داشت . تمامي زبان ها به روشي مشابه از متد System.Math.Sqrt استفاده و به کد يکساني دستيابي خواهند داشت ( اختلاف موجود صرفا" به گرامر استفاده از متد مورد نظر در زبان مربوطه ، برمي گردد) . اکثر قابليت ها و پتانسيل موجود در کلاس هاي پايه فريمورک در يک namespace عظيم و با نام System ارائه شده است . namespace فوق ، شامل چندين namespace زيرمجموعه ديگر است . مثلا" Microsoft.VisualBasic شامل Runtime ويژوال بيسيک و کلاس ها ئي بمنظور ترجمه و توليد کد مورد نظر براي برنامه هاي نوشته شده به زبان ويژوال بيسيک دات نت است . اينترفيس هاي کاربر و برنامه در بالاترين لايه ، دات نت روش هائي را بمنظور تفسير و مديريت رابط هاي کاربر ( فرم هاي ويندوز ، فرم هاي وب ، برنامه هاي کنسول ) و اينترفيس مورد نيازعناصر از راه دور ( سرويس هاي وب ) ، ارائه مي نمايد . اينترفيس کاربر : فرم هاي ويندوز فرم هاي ويندوز ( به آنان WinForms هم مي گويند ) روشي پيشرفته ويکپارچه بمنظور ايجاد برنامه هاي Desktop استناندارد سي و دو بيتي را ارائه مي نمايند. تمامي زبان ها ي سازگار با دات نت ، قادر به استفاده از پتانسيل فرم هاي ويندوز در مقابل روش هائي که در حال حاضر استفاده مي نمايند ، خواهند بود ( MFC و يا Win32API در ++C و يا موتور VB Forms در ويژوال بيسيک ) . فرم هاي ويندوز ، مجموعه اي قدرتمند و يکپارجه از کنترل ها و توابع عملياتي را براي تمامي زبانها ارائه و بعنوان بخشي از کلاس هاي فريمورک در namespace با نام System.WinForms ،ارائه شده است . بدين ترتيب امکان استفاده از فرم هاي ويندوز توسط تمامي زبان هاي مبتني بر دات نت وجود خواهد داشت . با استفاده از Drag & Drop Designer فرم هاي ويندوز ، مي توان اقدام به ايجاد ويژوال فرم هاي مورد نظر بمنظور استفاده در هر زبان برنامه نويسي نمود. در ويندوز DNA ، تعداد زيادي از برنامه هاي داخلي سازمان ها و موسسات مبتني بر مرورگر بودند ، چراکه هزينه نصب و نگهداري يک برنامه سرويس گيرنده بر روي صدها و يا هزاران ايستگاه بسيار قابل تامل بود . فرم هاي ويندوز و فريمورک دات نت داراي پتانسيل لازم بمنظور بهينه سازي اقتصادي ( مقرون بصرفه ) نصب و نگهداري يک برنامه سرويس گيرنده با توانائي اجراء بر روي هزاران ايستگاه مي باشند . يک برنامه مبتني بر فرم هاي ويندوز ،نسبت به برنامه سرويس گيرنده اي که با ويژوال بيسيک نوشته شده باشد ، بسادگي نصب و بهنگام خواهد شد . با استفاده از دستوري نظير : XCOPY ، امکان بکارگيري برنامه بسادگي و بسرعت فراهم و در اين رابطه نيازي به ريجستر نمودن عناصري وجود نخواهد داشت . نصب و بهنگام سازي اينچنين برنامه هائي بمراتب ساده تر از وضعيتي است که قبلا" شاهد آن بوده ايم.بدين ترتيب طراحي و پياده سازي برنامه هائي که نيازمند يک رابط کاربر قدرتمند براي تعداد زيادي از کاربران مي باشند ، با استفاده از دات نت بخوبي محقق و عملي خواهد شد ( نسبت به ويندوز DNA ) . اينترفيس کاربر : فرم هاي وب فرم هاي وب ،يکي از بخش هاي مهم ASP.NET محسوب و رابط کاربر مبتني بر يک مرورگر وب را ارائه مي نمايند. فرم هاي وب، نسل جديدي از پياده سازي اينترفيس هاي مبتني بر وب را ارائه مي نمايند ( جداسازي لي اوت از منطق). فرم هاي وب شامل دو بخش مجزاء مي باشند : يک تمپليت که شامل اطلاعات لي اوت مبتني بر HTML براي تمامي عناصر رابط کاربر و بخش دوم که شامل تمامي منطق لازم براي ارتباط با رابط کاربر است . بدين ترتيب ، اطلاعات مربوط به کنترل ها بهمراه خصايص و لي اوت مربوطه در يک بخش و کدهاي مربوطه در بخش ديگر مستقر خواهند شد. کدها ي نوشته شده رفتار کنترل ها را نظارت و در صورت بروز يک رويداد ، روتين هاي مربوطه فعال خواهند شد . فرم هاي وب داراي امکانات متعددي مي باشند . کنترل هاي موجود بر روي فرم هاي وب بر روي سرويس دهنده اجراء ولي حضور آنان بمنزله سرويس گيرنده خواهد بود .بدين ترتيب امکانات و شرايط مطلوبي براي ايجاد اينترفيس هاي قدرتمند فراهم که شباهت زيادي به اينترفيس هاي Win32 استفاده شده در برنامه هاي Desktop خواهند داشت . اينترفيس هاي وب ، داراي هوشمندي لازم بمنظور ارتباط با مرورگرهاي متفاوت مي باشند ( بهينه سازي خروجي براي هر يک از مرورگرهاي خاص ) . امکان استفاده از فرم هاي وب ، براي تمامي زبان ها ي سازگار با دات نت وجود خواهد داشت . اين بدان معني است که مي توان کدهاي لازم ( منطق ) براي ارتباط با بخش ويژوال يک فرم را با استفاده از هر يک از زبان هاي حمايت شده نوشت . بدين ترتيب ، امکان طراحي و پياده سازي اينترفيس هاي وب انعطاف پذيري فراهم که مي توان از آنان در مجموعه گسترده اي از زبان ها ، استفاده بعمل آورد. کنترل هاي سرويس دهنده پياده کنندگان ويژوال بيسيک با ايده کنترل ها ، آشنائي لازم را دارند . کنترل ها ، عناصر رابط کاربر با قابليت استفاده مجددي مي باشند که بمنظور ايجاد يک فرم از آنان استفاده مي گردد . اين نوع کنترل ها در فرم هاي وب ، کنترل هاي سمت سرويس دهنده ، ناميده مي شود. کنترل هاي سمت سرويس دهنده، در حقيقت يک پروکسي را بر روي سرويس دهنده براي يک عنصر رابط کاربر که بر روي يک فرم وب و يا يک صفحه ASP است ، ايجاد مي نمايند. کنترل هاي سمت سرويس دهنده ، با منطق محلي در صورت ضرورت ارتباط و در ادامه هوشمندانه رابط کاربر خود را بعنوان HTML تفسير و در صورت ضرورت خروجي مورد نظر را براي هر صفحه حاوي کنترل هاي سمت سرويس دهنده ، ارسال مي نمايند . کنترل ها ي سمت سرويس دهنده ، بمنظور تفسير HTML براي طيف متنوعي از مرورگرها و هماهنگي با رويدادها ئي که بر روي صفحه درحال اجراء بر روي سرويس گيرنده محقق مي گردند ، مي بايست از هوشمندي مناسبي برخوردار باشد . با استفاده از مجموعه اي گسترده از کنترل هاي ارائه شده بهمراه ويژوال استوديو دات نت ، مي توان اينترفيس هاي مبتني بر وبي را ايجاد که شباهت بسيار زيادي به اينترفيس هاي Win32 خواهند داشت . يکي از مهمترين ويژگي هاي مهم و در عين حال جالب کنترل هاي سمت سرويس دهنده ، توانائي آنان در ارتباط با مديريت وضعيت خود است . بمنظور مديريت وضعيت يک صفحه ، ضرورتي به نوشتن کدهاي خاصي در ASP.NET وجود نخواهد داشت . اينترفيس کاربر : برنامه هاي کنسول با اينکه مايکروسافت بر نوشتن برنامه هاي مبتني بر کاراکتر ، تاکيد خاصي نمي نمايد ،ولي بهمراه فريمورک دات نت امکانات لازم بمنظور طراحي و پياده سازي اين نوع برنامه ها پيش بيني شده است (اينترفيس لازم) . همانند فرم هاي وب و ويندوز ، اينترفيس کنسول براي تمامي زبانهاي سازگار با دات نت در دسترس خواهد بود. نوشتن برنامه هاي مبتني بر کاراکتر در نسخه قبلي ويژوال بيسيک ، داراي چالش هاي خاص خود بود . با استفاده از پتانسيل هاي ارائه شده همراه دات نت مي توان برنامه هاي کنسول واقعي را پياده سازي نمود. اينترفيس هاي برنامه : سرويس هاي وب طراحي و پياده سازي برنامه هاي کامپيوتر، بسمت نسل جديدي از برنامه هاي غير متمرکز در حال تغيير و تحول است . در ساليان گذشته ، اغلب برنامه ها سرويس هاي اساسي و مورد نياز خود را از طريق سيستم عامل مربوطه ، دريافت مي کردند ( نظير سيستم فايل ) . در ادامه ، قابليت استفاده از توان و پتانسيل موجود در هر نرم افزار براي ساير نرم افزارها فراهم و بدين ترتيب امکان بهره گيري و ارتباط با عناصر نوشته شده فراهم گرديد . تمامي تلاش هاي انجام شده بر اين واقعيت استوار بود که با بکارگيري پتانسيل ها ي ارائه شده ، توان عملياتي يک نرم افزار افزايش يابد و کمتر به نياز فوق بصورت بنيادي و ريشه اي نگاه مي گرديد . در اين رابطه مي بايست فونداسيون لازم بمنظور ارتباط بين برنامه ها فراهم و تمامي برنامه ها با اتکاء به زيرساخت ايجاد شده از خدمات يکديگر در جهت ارائه بهينه خدمات خود استفاده نمايند. سرويس هاي وب ، رويکرد جديدي در اين زمينه مي باشند. در سرويس وب ، قابليت هاي نرم افزار بعنوان يک سرويس عرضه مي شود . با استفاده از سرويس هاي وب ، طراحان و پياده کنندگان مي توانند با ترکيب و بکارگيري منابع محلي و از راه دور ، يک سيستم توزيعي و پيوسته را ايجاد نمايند . در دات نت ، سرويس هاي وب بعنوان بخشي از ASP.NET پياده سازي مي گردند( ASP.NET ، مسئول ارائه تمامي اينترفيس هاي وب است ) . بدين ترتيب امکان گفتگوي برنامه ها با يکديگر و از طريق وب فراهم مي گردد(استفاده از SOAP ) . پياده کنندگان در اين رابطه با انجام عملياتي مختصر ، قادر به استفاده از سرويس هاي وب خواهند بود.آنان مي بايست به عضوي از سرويس وب شده و فريمورک دات نت ساير مسائل موجود را دنبال و مديريت خواهد کرد . رويکرد فوق، تغيير معماري برنامه هاي وب را بدنبال داشته و امکان ارتباط سرويس هاي وب با يکديگر و بر روي بستر وب ، ميسر خواهد شد . سرويس هاي وب داراي نقش و جايگاهي بسيار مهم در توليد نسل جديدي از برنامه هاي مبتني بر وب مي باشند . سرويس هاي وب، گزينه اي مناسب براي جايگزين شدن با برخي از پکيج هاي نرم افزاري خواهند بود. اهميت XML در دات نت اکثر پتانسيل هاي ارائه شده بمنظور ارتباط بين هر يک از اجزاء دات نت ، با استفاده از XML ميسر مي گردد . مثلا" سرويس هاي وب ، کاملا" وابسته به XML براي ارتباط با اشياء از راه دور مي باشند. ADO.NET ارتباط تنگاتنگي با XML براي ارائه راه دور داده دارد .زمانيکه ADO.NET يک Dataset را ايجاد مي نمايد ( يک ساختار بمراتب پيچيده تر نسبت به نسخه قبلي Recordset ) ، داده بمنظور پردازش آتي توسط ADO.NET به XML تبديل و پس از اعمال تغييرات بر روي XML ، مجددا" داده بمنظور ذخيره سازي براي مکان مورد نظر ارسال خواهد شد .با استفاده از XML در حوزه هاي متفاوتي از دات نت ، امکان ارتباط و يکپارچگي بين عناصر مورد نظر چندين برابر مي گردد. XML در دات نت داراي جايگاهي خاص و مهم بوده و مي توان آن را بمنزله پتانسيلي در نظر گرفت که تمامي عناصر مورد نظر را بيکديگر مرتبط مي نمايد

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم مهر 1388ساعت 9:26 قبل از ظهر  توسط معصومه شاهسون  | 

HTML

تگهاي HTML اولين چيزي كه براي برنامه نويسي html بايد بدانيد، اين است كه تگ html چيست و چه كاري انجام مي دهد، تگ هاي html دو نوع هستند، تگ هاي آغازين وتگ هاي پايان دهنده، به طور كل با دو علامت كوچك تر و بزرگ تر، يعني <> مشخص مي شوند و بين اين دو علامت كد html نوشته مي شود، مانند: اين يك تگ آغازين است و كد داخل آن به مرورگر ما مي فهماند كه ماتن بعد از آن بايد به صورت حروف ضخيم و bold به بيننده صفحه نشان داده شود و بلافاصله متن مورد نظر را مي نويسيم و در آخر آن ، تگ پايان دهنده كه مرورگر بفهمد تا كجا اين متن بايد به صورت ضخيم نمايش داده شود، This is a bold text همان طور كه مشاهده مي كنيد، تگ هاي پايان دهنده داراي يك علامت slash (/) مي باشد. اما كار اين تگ ها چيست؟ مرورگرهاي وب مانند اينترنت اكسپلورر، به علامت هاي <> حساس هستند وبه محض اين كه به آن ها مي رسند كد داخل آن ها را خوانده و عمليات لازم را بر روي متن بعد از آن انجام مي دهند تا به تگ پايان دهنده برسند. در حقيقت مرورگرها حكم مترجم را براي ما دارند و كليه تگ ها و نوشته هاي داخل آن ها را به صورت اطلاعات منظم و قابل فهم در قالب يك صفحه وب براي ما ترجمه كرده و به نمايش مي گذارند. ما با واردكردن تگ هاي مناسب، كنترل نمايش صفحه وب را در مرورگرها به كنترل خود در مي آوريم. پس بايد ياد بگيريد كه تگ هاي html را چگونه و در كجا بنويسيد، زبان html هم مانند هر زبان ديگري ساختار و قواعد خاص خود را دارد كه در صفحات بعد با آن ها آشنا مي شويد. تراشه: كه برابر فارسي “chip” به زبان انگليسي مي باشد. به مجموعه اي از مدارات الكترونيكي اطلاق مي گردد كه با استفاده از مواد نيمه رسانا (عموماً سيليكن همراه با ميزان كنترل شده اي ناخالصي) در ابعادي كوچك (معمولاً كمتر از يك سانتي متر مربع) ساخته مي شود. اين مدارات معمولاً شامل دو يا سه نوع دستگاه اكترونيكي مي باشند: مقاومت، خازن و ترانزيستور (مهمترين آن ها ترانزيستور مي باشد). هر تراشه معمولاً حاوي تعداد بسيار زيادتري ترانزيستور مي باشد كه با استفاده از فناوري پيچيده اي در داخل يك لايه از سيليكن هم گون و با ضخامتي يكنواخت و بدون ترك تزريق شده اند. امروزه تراشه ها در اكثر دستگاه هاي الكترونيكي و به ويژه رايانه ها در ابعادي گسترده به كار مي روند، وجود تراشه ها مرهون كشفيات بشر درباره نيمه رساناها و پيشرفت هاي سريع پيرامون آن ها در ميانه هاي سده بيستم مي باشد. جهاني شدن جهاني شدن افزون شدگي جهان گستر ارتباط جوامع است. به نحوي كه مكان هاي دور را به هم مرتبط مي كند. به گونه اي كه رويدادهاي محلي توسط جرياناتي در جاي ديگر شكل مي گيرند و اتفاقات دور از رويداد هاي محلي تاثير مي گيرند، جهاني شدن فرايندي است كه به كاهش اثر عوامل جغرافيايي، فاصله اي و موقتي به عنوان قيودي در برابر توسعه جوامع منجر مي شود. جاوا اسكريپت JavaScript JavaScript يك زبان برنامه نويسي است كه به وسيله آن مي توان بين كاربر و سايت ارتباط برقرار نمود. زبان جاوا اسكريپت به حروف بزرگ و كوچك حساس مي باشند. برخلاف شباهت اسمي موجود برنامه جاوا و جاوااسكريپت هيچ گونه شباهتي بين اين دو برنامه وجود ندارد. جاوا يك زبان برنامه نويسي بسيار كامل پيشرفته اي است كه توسط شركت sun micosystem تهيه شده و جاوا اسكريپت توسط شركت .netscape (اساس جاوا در برنامه هاي client side براي ايجاد appletها مي باشند، اين برنامه هاي كوچك توسط شبكه اينترنت دريافت شده و درون خود browseهااجرا مي شوند به طوري كه به علت وجود قابليت همه گير جاوا، اين برنامه در تمامي browser هايي كه قابليت اجراي جاوا را دارند، كار مي كنند). زبان جاوا اسكريپت يك زبان برنامه نويسي “شي گرا” مي باشد. از آن جا كه جاوا اكسريپت يك متن ساده مي باشد، در نتيجه مي توان از هر ويرايش گر متن كمك گرفت، در سيستم ويندوز اغلب كاربران از برنامه notepad استفاده مي كنند. امروزه كدهاي جاوا در صفحات وب براي زيبا نمايي يا افزايش پويايي صفحات كاربرد زيادي دارد.
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم مهر 1388ساعت 9:7 قبل از ظهر  توسط معصومه شاهسون  | 

روابط عمومی خطوط قرمز و چالشهای پیش رو - نویسنده : داوود رهبرانی

یکی از مهمترین چالشهای کنونی نظام خبر و اطلاع رسانی در کشور ما تشخیص مرز شفافیت و خطوط قرمز است، به نحوی که این موضوع به محل چالشی در عرصه رسانه ها، سازمانها و حلقه های واسط یعنی روابط عمومی ها بدل گشته است. هریک از این بخشها به لحاظ ملاحظات ساختاری و ماهیتی از طرفی سعی در پایبندی به جریان آزاد اطلاعات دارند و از سویی رعایت خطوط قرمز و حریم های اطلاع رسانی مد نظر قرار می دهند. اما براستی محدوده خطوط قرمز در کجا قرار دارد؟ چه کسی آن را تعیین می کند؟ چه مبانی یا روشهایی در ترسیم جایگاه آن وجود دارد و چگونه می توان به درستی حریم ها و مرزهای تعیین شده پی برد؟

به طور مشخص در فرایند اطلاع رسانی در سازمانهای دولتی سه عامل اصلی و تاثیرگذار وجود دارد:

1 – مدیر سازمان       2 – روابط عمومی سازمان      3 – مردم یا مخاطبان سازمان (رسانه ها)

آنچه به عنوان محل اختلاف و گاه تنش در جریان اطلاع رسانی قرار دارد مرزبندیهایی است که هر یک از این سه برای خود در نظر می گیرند.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم مرداد 1388ساعت 10:52 بعد از ظهر  توسط معصومه شاهسون  | 

روابط عمومی ها و بحران کمبود متخصص ارتباطات - نویسنده : جواد قاسمی

اگر یکی از فعالیت های شاخص روابط عمومی را آموزش عمومی به حساب آوریم، معنی آن این است که ما باید به مخاطبان سازمان آموزش دهیم که چگونه از امکانات سازمان ها به درستی استفاده کنند و حق وحقوق شان را در سازمان بشناسند، به عبارت دیگر سازمان را بشناسند و توقع شان را بر اساس ماموریت آن سازمان تنظیم کنند.این کار ساده ای نیست و از یک گروه محدود و غیر حرفه ای نمی توان توقع داشت که این کار مهم را با موفقیت مورد انتظار انجام دهند، اما راه کار عملی این است که با تعیین کارشناسان با تجربه، فعالیت های شاخص روابط عمومی را احصاء و سپس فعالیت های قابل واگذاری را مشخص و در مورد واگذاری آن به سازمان ها و موسسات تخصصی ارتباطی و تبلیغاتی اقدام نمود . سپس با تعیین فرد مسئول برای هر یک از طرح ها با نظارت دقیق و مستمر، عملیات اجرایی و برنامه های ارتباطی را تا حصول نتیجه هدایت کرد و برای اصلاح مداوم این برنامه ها به روش های علمی میزان تاثیرگذاری آنها را سنجید و به طور  مستمر نقاط ضعف را کاهش داد. برای مثال انتشار نشریه، تولید فیلم و سایر فعالیت های مشابه روابط عمومی یک سازمان را می توان با استفاده از خدمات موسسات بخش خصوصی تامین کرد. همین طور تحقیقات میدانی و سایر فعالیت ها را می توان به شرکت های حرفه ای خارج از سازمان واگذار کرد. از طرف دیگر با وجود محدودیت هایی که روابط عمومی در زمینه کارشناسان ورزیده و افراد صاحب نظر در زمینه ارتباطات و تبلیغات دارند نمی توانند این افراد را استخدام کنند. اما با اعمال سیاست می توانند با برنامه ریزی مناسب از توانمندی بخش خصوصی به صورت موثر بهره مند شوند. یکی از مشکلات اساسی روابط عمومی ها این است که درگیر کارهای جاری و روزمره می شوند و در برنامه ریزی های کلان و ارائه طرح های استراتژیک در بخش ارتباطات و تبلیغات فعالیت قابل توجهی ندارند. برای رفع این اشکال می توان از گروه های مشاور  در حوزه ارتباطات متشکل از متخصصان ، استادان و افراد صاحب نظر استفاده نمود تا با یک نگاه متفاوت روابط عمومی را در مسیر صحیح و در راستای اهداف تعیین شده هدایت کنند. عمده ترین مشکل روابط عمومی در ایران این است که برنامه ها اغلب بر اساس نگرش های سنتی طراحی و اجرا می شود که باید در این امر تجدید نظر اساسی صورت گیرد.

در شرایط فعلی که اطلاع رسانی در روابط عمومی ها اغلب به روال معمول و بدون استفاده از ابزار و امکانات پیشرفته صورت می گیرد، مخاطبین محدودی را پوشش می دهد برای رفع این محدودیت جذب نیروی انسانی مستعد و کارآفرین و استفاده از ابزارهای پیشرفته مانند اینترنت و اینترانت این مشکل را تا حدودی حل خواهد نمود.

متاسفانه اکثر روابط عمومی ها با کمبود کارشناس متخصص در علوم ارتباطات مواجه هستند و مشکل دیگر نیز عدم شناخت مدیران ارشد بعضی سازمان ها از تاثیرات مهم و موثر اطلاع رسانی در جلب مشارکت مردم می باشد که این امر نیز مستلزم آموزش های مرتبط به منظور تغییر نگرش در حوزه ارتباطات فردی و سازمانی می باشد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم مرداد 1388ساعت 10:50 بعد از ظهر  توسط معصومه شاهسون  | 

انجمن‌ها و نهادهاي حرفه‌اي و تخصصي روابط‌ عمومى در جهان و ايران، ضرورت‌ها و نقش‌ها - نویسنده : اقتبا

هدف انجمن‌هاي حرفه‌اي و تخصصي روابط‌عمومي از زمره نوع تشكل‌ها هستند؟

پيدايش آنها به چه انگيزه‌ها، ضرورت‌ها و نيازهايي است، اين تشكل‌ها براي دستيابي به چه اهدافي پا به عرصه وجود مي‌گذارند، نقش‌ها و كاركردهاي آنان چيست؟ و آسيب‌ها و آفت‌هاي آنان كدامند؟ در اين نوشتار سعي شده‌است به هريك از اين پرسش‌ها پاسخ مناسب داده‌شود.

مقدمه :

افراد و سازمان‌هاي يك رشته و تخصص بطور مستمر در تكاپوي تحقق اهداف و مقاصد خويشند و چه بسا به انگيزه حفظ علايق و كسب منافع فزونتر با يكديگر به رقابت برمي‌خيزند و در پي آن امكان بروز اختلاف در ميان آنها وجوددارد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم مرداد 1388ساعت 10:47 بعد از ظهر  توسط معصومه شاهسون  | 

نگرش اقتصادي به روابط عمومي - نویسنده : ژاكي لتانگ، ماگداپشكا

مقدمه:

روابط عمومي تمنيات و آرزوهايي دارد تا خود را به صورت حرفه‌اي درآورد. فرهنگ روابط عمومي ابزاري است كه مي‌تواند به انجام اين وضعيت كمك كند؛ ولي طبيعت دوره تحصيلات و منظور از مواد درسي، موضوعات مورد مشابهي است كه در اين باره اغلب بين دانشگاهيان و كارورزان اختلاف‌نظر وجود دارد.

در بريتانيا دولت صريحا آموزش حرفه‌اي را تشويق مي‌كند؛ بنابراين لازم است آموزش به طور روزافزون در خدمت مشاغل و تقاضاهاي صنعتي باشد.

اين مقاله در جست‌وجوي ارتباط بين روابط عمومي،‌ آموزش و تحقيق است. اين بحث شامل ديد عميق به پيشرفت‌هاي آموزش روابط عمومي در بريتانيا در مقايسه با پيشرفت‌هاي ايالات متحده و اروپاست.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم مرداد 1388ساعت 10:46 بعد از ظهر  توسط معصومه شاهسون  |